uvod

Povinně zveřejnované informace

1. Oficiální název:

Obec Boršice u Blatnice

2. Důvod a způsob založení:

Obec Boršice u Blatnice je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura:

Obec Boršice u Blatnice má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.

4. Kontaktní spojení:

Obecní úřad Boršice u Blatnice
687 63 Boršice u Blatnice 157

telefon: + 420 572 582 712

ID datové schránky: 2eebfdr
Elektronická podatelna: matrika@obecborsiceublatnice.cz

Další elektronické adresy povinného subjektu:
 • starosta@obecborsiceublatnice.cz
 • ucetni@obecborsiceublatnice.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 13:00
Středa 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Pátek 7:00 - 13:00

5. Případné platby můžete poukázat:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti: číslo účtu: 9320721/0100 banka: Komerční banka

6. IČ:

Identifikační číslo organizace: 00290815

7. DIČ:

DIČ: CZ00290815

8. Dokumenty:

Seznamy hlavních dokumentů

9. Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Obecní úřad Boršice u Blatnice je podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.

Informace se poskytují jejich zveřejněním nebo na základě žádosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická nebo právnická osoba. Žádost o poskytnutí informace je podána dnem,kdy byla na obecní úřad doručena.

Žádost o informace lze podat těmito způsoby:
 • telefonicky – u tohoto způsobu podání musí žadatel uvést své identifikační údaje, pokud je neuvede, nepovažuje se telefonát za podání a žádost se odloží (nevyřídí)
 • ústně – osobně
 • písemně na adresu Obecní úřad, Boršice u Blatnice 157, 687 63 Boršice u Blatnice, (rozumí se též faxem, elektronicky na borsice.blatnice@seznam.cz nebo prostřednictvím datové schránky)
 • emailem
 • elektronickým podáním

Pokud žadatel o informace (žádající telefonicky nebo osobně) nebude spokojen s rozsahem a kvalitou poskytnuté informace, je potřeba podat žádost písemně. U písemného podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí (přesná adresa příjemce a odesílatele). Pokud tyto údaje písemná žádost neobsahuje, žádost se odloží.

Informace se neposkytují v případech, kdy se týkají:
 • utajovaných skutečností
 • obchodního tajemství
 • důvěrnosti majetkových poměrů
 • duševního vlastnictví
Povinný subjekt může omezit poskytnutí u:
 • informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům
 • informace dosud nerozhodnuté
Povinný subjekt informaci neposkytne pokud:
 • byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá
 • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích
 • by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví

Žádost o informace je možno podat v podatelně Obecního úřadu Boršice u Blatnice, tam vás pak mohou odkázat přímo na pověřené pracovníky úřadu, též je možno požádat v případech, kdy se obracíme přímo na starostu, či vedení obce, pověřené pracovníky sekretariátu starosty. právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod,v článku 17 Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
 • Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace.
 • Obecní úřad Boršice u Blatnice je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Povinnosti a postup při vyřizování žádosti o poskytování informací: ústní a písemná podání žádosti vyřizují volení zástupci

11. Opravné prostředky:

Odvolání:
Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit. Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:
 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace obec mu ji neposkytla
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.
Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:
 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci
 • doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
 • oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění),případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12. Formuláře:

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadě.

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

postupy pro řešení životních situací portal.gov.cz/portal/obcan

14. Nejdůležitější předpisy:

Přístup k předpisům obsažených ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách na OÚ Boršice u Blatnice, kde do nich může každý nahlédnout.

Nařízení Obce Boršice u Blatnice, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Obecně závazná vyhláška Obce Boršice u Blatnice č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Boršice u Baltnice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Boršice u Blatnice, kterou se vydává požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Boršice u Blatnice pro pohyb psů na veřejném prostranství

Řád veřejného pohřebiště obce Boršice u Blatnice

OZV 11/2023 - Obecně závazná vyhláška obce Boršice u Blatnice o místním poplatku ze psů

OZV 11/2023 - Obecně závazná vyhláška obce Boršice u Blatnice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 11/2023 - Obecně závazná vyhláška obce Boršice u Blatnice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

16. Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.:

17. Vzory licenčních smluv:

Licenční smlouvy nejsou poskytovány.

18. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok 2014 - úplné znění v PDF

Výroční zpráva za rok 2015 - úplné znění v PDF

Výroční zpráva za rok 2016 - úplné znění v PDF

Výroční zpráva za rok 2017 - úplné znění v PDF

Výroční zpráva za rok 2018 - úplné znění v PDF

Výroční zpráva za rok 2019 - úplné znění v PDF

Výroční zpráva za rok 2020 - úplné znění v PDF

Výroční zpráva za rok 2021 - úplné znění v PDF

Výroční zpráva za rok 2022 - úplné znění v PDF

19. Program rozvoje obce

Program rozvoje obce